News

Chống việc lạm dụng tên và hình ảnh của Group 5 Star Hotel Job

Hiện nay, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam, ...
News

How to become a member of Concierge Association of Viet Nam (CAV)

How to become a member of Concierge Association of Viet Nam (CAV)If you're interested ...
Concierge Vietnam
Logo